Návštěvní řád státního zámku Manětín

                                               

                                            

Článek 1 - návštěvní sezona

1. Návštěvní sezona 2017 trvá od 1. dubna do 29. října.

2. Základní návštěvní okruh je v hlavní návštěvní sezoně přístupný denně mimo pondělí a den po státním svátku takto:

Prohlídky se konají:    
   
V dubnu a říjnu od 10:00 do 16:00 hodin / soboty, neděle a státní svátky

V květnu až září od 10:00 do 16:00 hodin / každý den kromě pondělí                                                                                                
Poslední prohlídka vychází v 16:00 hodin.

Polední přestávka je od 12:00 do 12:30.

Prohlídky vycházejí v:    10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hodin.

V období letních prázdnin i v 12:00 hodin.               

Prohlídky trvají cca 50 minut

3. Zavíracím dnem je pondělí, nejde-li o státní svátek.

4. Prohlídky mimo návštěvní dobu se konají po předchozí domluvě se správou památkového objektu.

5. Maximální počet osob v prohlídce je 25
               

Článek 2 - organizace návštěvního provozu

1. Volně přístupné prostory objektu a pokladna se otvírají 10 minut před začátkem provozní doby.

2. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

3. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 3 osob. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.

4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.
 

Článek 3 - vstupné

1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.

3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.

4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

5. Zlevněné vstupné platí pro děti a mládež od 6 do 15 let, studenty do 26 let po předložení platného studentského průkazu, držitele průkazu ztp. (ztp/p a ztp do 18 let zdarma). Seniorům po dosažení věku 65 let se sleva poskytuje po předložení platného průkazu totožnosti.

6. Okruh osob, jimž je poskytován vstup zdarma, určuje platný ceník.


Článek 4 – prohlídka kulturní památky

1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky tohoto řádu.

2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

3. Opouštět vymezené cesty a prostory v areálu objektu je zakázáno.

V areálu historického objektu jsou charakteristická omezení, která odpovídají době jeho vzniku a nelze je odstranit. Dbejte proto na vlastní bezpečnost a bezpečnost dětí!
 

Článek 5 – ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků správy objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.

3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.

4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.

5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky policie ČR).

6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, pozemky a jiný státní majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

A) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat,

B) opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny,

C) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů, tranzistorových přijímačů, mp3 přehrávačů, ipodů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo fotografováním s bleskem a stativem či jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného,

D) kouřit v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostor), manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu,

E) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji, atd.,

F) odhazovat cokoli mimo odpadkové koše, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, vstupovat do trávníkových ploch na nádvoří a do záhonů, plašit ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek,

G) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou stojany na kola,

H) krmit zvířata chovaná v hradních příkopech a parcích,

I)  volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu a jejich přístup do expozic.

Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z prohlídky či areálu památky bez náhrady vstupného.

7. V interiérech objektů či případně dalších vyznačených prostorách je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace pro soukromé účely povoleno, ale bez užití stativu, selfie tyče a blesku. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti národní památkový ústav, územní památková správa v českých budějovicích.

8. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu v rozsahu své působnosti.


Článek 6 - závěrečná ustanovení

1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017 a současně se ruší dosavadní řád.

2. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky může návštěvník uplatnit na místě ústně nebo zápisem do knihy přání a stížností, kterou mu na žádost poskytne správa památkového objektu, anebo písemně u národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice.

 

Správa státního památkového objektu Zámek Manětín
Karel Mašek

Vedoucí správy památkového objektu
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel